Avtal17

David Johnsson, vd på TMF, Eva Glückman, förhandlingschef på TMF, Madeleine Engman, första vice ordförande på GS-facket, samt Per-Olof Sjöö, förbundsordförande på GS-facket.

På dessa sidor samlar TMF information om pågående och tidigare avtalsrörelser.

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Den 21 december lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog samtidigt deras avtalskrav. Yrkanden avser Träindustri- och Stoppmöbelindustriavtalen. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.

- Våra företag verkar på en alltmer global marknad vilket innebär att produktion och utveckling förläggs där förhållandena är de allra mest gynnsamma. Investeringar är lättflyttade och varierar också över tid. Vi får inte med öppna ögon själva försvaga industrins konkurrenskraft. Något, eller några, enstaka år kan vi givetvis tillåta oss kostnadsökningar som överstiger omvärldens, men över tid kostar det i konkurrens och inhemska arbetstillfällen. Det är inte parternas uppdrag att medverka till att industrin flyttar. Tvärtom, säger David Johnsson, vd på TMF.

- Man måste också inse att den internationella konkurrensen inte bara märks hos de exporterande företagen, utan också hos dem som traditionellt har arbetat på hemmamarknaden. Till exempel känner fönster- och dörrindustrin samt småhusföretagen nu av en ökad konkurrens. Att vara märkessättande innebär ett ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Det och ingenting annat måste vara i parternas fokus under förhandlingarna.

TMFs yrkanden bygger på att avtalen måste konstrueras så de anpassas till företagets och medarbetarens villkor samt möjligheter för företagen att kunna anpassa arbetstiderna till efterfrågan. På så vis kan företagen bli bättre rustade för att möta den allt mer hårdnande internationella konkurrensen.

En annan fråga som är av stor vikt att förändra är systemen för arbetstidsförkortning så att medarbetarnas pensioner stärks.

- För att våra företag ska kunna behålla sina anställda och ha kvar produktion i Sverige krävs att vi gör förändringar avseende arbetstiderna. Vi vet också att vi kommer att få ett längre arbetsliv och för att möjliggöra att medarbetarna kan arbeta kvar i högre ålder vill vi skapa förutsättningar för det. Vi hoppas nu på konstruktiva förhandlingar med vår motpart, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Byte av yrkanden för Tjänstemannaavtalen

Senare under eftermiddagen den 21 december bytte TMF avtalsyrkanden med sina motparter Unionen, Sveriges Ingenjörer, och Ledarna. Yrkandena avser Tjänstemannaavtalen för Träindustri- och Stoppmöbelindustrin. Avtalen ska vara klara den sista mars 2017.
De avtalsyrkanden som överlämnatdes tar sin utgångspunkt i företagens konkurrenskraft.

- Med våra yrkanden vill vi ta ytterligare steg mot en mer flexibel användning av arbetstiden. Vi vill också arbeta mer med våra löneavtal, bl a vill vi ha bort individgarantin på Unionens område, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.