Yrkesintroduktion

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har ingått avtal med GS-facket om yrkesintroduktion. Yrkesintroduktionsavtalet kom till för att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma i kontakt med arbetslivet och för att säkra företagens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

Avtalet skapar möjligheter till lokala överenskommelser om anställning av ungdomar där ordinarie arbete förenas med handlednings- och utbildningsinsatser.

Arbetsgivare som ingår yrkesintroduktionsavtal kan ansöka hos arbetsförmedling om särskilt stöd för detta. Stödet består av lönesubvention, motsvarande ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen) och ett handledarstöd om 2 500 kronor per månad och anställd. Stödet utgår som längst under 12 månader. Mer information om stödet och hur man gör för att ansöka finns på Arbetsförmedlingens webbplats, www.arbetsformedlingen.se.

Tillämpningsområde

  • Yrkesintroduktionsanställningar riktar sig till ungdomar som vid anställningstillfället ännu inte fyllt 25 år och som saknar relevant yrkeserfarenhet.
  • Yrkesintroduktionsanställningar kan komma i fråga för ungdomar som genomgått industriinriktad yrkesutbildning på gymnasienivå inom Teknikcollege, gymnasieskola eller liknande. Det kan även komma ifråga för ungdomar som av olika skäl saknar gymnasieutbildning vid motsvarande utbild¬ningar, eller som genomgått annan typ av gymnasial utbildning.

Lön

  • Under anställningen tillämpas tim- eller månadslön.
  • Lönen utgör 75 procent av lägsta lönen för kategorin "Övrig arbetare som fyllt 18 år" enligt Träindustriavtalet § 1 Mom. 2 kategori 3, 1:a.
  • För yrkesarbetare som slutfört yrkesutbildning med inriktning mot träindustri utgöres lönen av 75 procent av lägsta lönen för kategorin "yrkesarbetare med 3:e året i branschen".

YA-delegationen


För mer information om Yrkesintroduktion
- läs om YA-delegationen och deras handledarutbildning.

YA-delegationen är tillsatt av regeringen och består av representanter från arbetsmarknadens parter. Uppdraget är att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar.

Frågor

Om du har frågor kring avtalen är du välkommen att kontakta våra rådgivare.